Fondsbarometer desember 2013

Det globale aksjemarkedet steg med hele 38% i 2013 målt i norske kroner. Det kommer frem i Grieg Investors seneste Fondsbarometer.

I lokal valuta var markedet opp 29% og deler av fjorårets gode avkastning kan derfor forklares av en svekkelse av den norske kronen. Dersom man bryter avkastningen ned på sektornivå finner vi Syklisk Konsum og Helse blant vinnersektorene, mens Energi og Materialer hadde nok et tungt år. Sett i lys av dette er det derfor ikke så overraskende at oljetunge Oslo Børs hadde en verdistigning på 24% hvilket var lavere enn det globale aksjemarkedet. Den store taperen i fjor ble emerging markets med en avkastning på bare 6%, hvilket dermed er over 30%-poeng svakere avkastning enn hva vi så i de modne økonomiene. Desember isolert ble en svakt positiv både i Norge og globalt med ca 1-2% verdistigning, bortsett fra i emerging markets som falt tilbake 2% i desember.

På rentesiden i Norge oppnådde statssertifikater noe høyere avkastning, 1,6% i 2013, enn statsobligasjoner som oppnådde 0,9% avkastning. De fleste norske rentefondene gjorde det likevel betydelig bedre enn dette da de i hovedsak investerer i kredittpapirer og ikke i statspapirer. Dessverre finnes det få gode kredittindekser i Norge og dermed får vi ikke målt utviklingen i denne type papirer ved hjelp av en avkastningsindeks. I desember var utviklingen på norske statsobligsjoner flat, mens statssertifikatene fikk 0,15% avkastning.

Globale obligasjoner har i løpet av 2013 vært volatile, og året endte med en renteoppgang i de fleste markeder. Dette er i hovedsak fordi den amerikanske sentralbanken har begynt nedtrappingen av sine obligasjonskjøp. Globale stats- og selskapsobligasjoner leverte marginal positiv avkastning for året og vinneren ble igjen høyrenteobligasjoner med en avkastning på 6,5%. Som i aksjemarkedet, er det også emerging markets som er årets taper i obligasjonsmarkedet med en avkastning på -3,2%. Den oppgitte avkastningen er sikret til USD da ikke alle indeksene blir publisert som valutasikret til norske kroner. Effekten av valutasikringen i 2013 var på omlag 1,5% for globale obligasjoner. I desember falt avkastningen for globale statsobligasjoner med ca. 0,6%, mens selskapsobligasjoner falt med 0,3%.

Fondsbarometeret for desember 2013 kan du lese her.

PS: Endel fond har enda ikke rapportert fondskurs for 31. desember, for de fondene har vi brukt fondskurs per 30. desember. Dette innebærer at det kan være noen små forskjeller mellom tallene i vår rapport og de endelige offisielle tallene fra forvalterne.